Deliberative Democracy in V4

“Deliberative Democracy in V4” — projekt mający na celu stworzenie i promowanie nowych podejść do istniejącego procesu konsultacji społecznych Grupie Wyszehradzkiej oraz wzmocnienie aktywnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w procesy kształtowania polityki poprzez identyfikację, analizę i promocję najlepszych praktyk w obszarze konsultacji społecznych oraz procesów deliberacyjnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnej formy, jaką jest panel obywatelski. Działania: odpowiednie badania dogłębione, seminaria eksperckie, publikacja, kampania promocyjno-informacyjna.

“Deliberative Democracy in V4” — a project aimed at creating and promoting new approaches to existing public consultation process within the V4 region and strengthening active involvement of civil society in policy-making processes by identification, analysis and promotion of best practices in the field of public consultation and deliberative processes in the V4 countries, with particular emphasis on the innovative form of citizens’ assembly. Activities: relevant deep research, expert seminars, publication, dissemination campaign. 

 

Partnerzy projektu / Project partners

Utopia

Organizacja założona w 2010 r. w celu wspierania pogłębiania procesów demokratycznych w społeczeństwie, budowania partycypacji obywatelskiej, promowania inkluzji społecznej i polityk przyjaznych środowisku. Organizacja wdraża innowacje społeczne i instytucjonalne, tworząc przestrzeń dla udziału ludzi w różnych procesach decyzyjnych, np. budżety partycypacyjne w słowackich miastach. Utopia zorganizowała setki spotkań i publicznych forów deliberatywnych oraz zaprojektowała/wdrożyła dziesiątki procesów partycypacyjnych dla wielu instytucji publicznych i prywatnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniach/analizach oraz w organizacji szkoleń, dyskusji publicznych, forów deliberacyjnychUtopia jest odznaczona nagrodą Sozialmarie za innowacje społeczne. 2019-2021: projekt IVF Restart your life and thrive” (nr 21920240); promocja ekonomii solidarnej i społecznej oraz wymiana doświadczeń różnych podmiotów SSE w Grupie Wyszehradzkiej. 

Founded in 2010 to support deepening of democratic processes in society, building citizens’ participation & promoting socially inclusive & environmentally friendly policies. The organisation implements social & institutional innovations, creating space for people’s participation in various decision-making processes, e.g., participatory budgeting in Slovak cities. Utopia has organised & facilitated hundreds of public deliberative forums & meetings & designed/implemented dozens of participatory processes for numerous public & private institutions. Long-term experience in research/analyses, and in organising trainings, public discussions, deliberative forums. Awarded the Sozialmarie Prize for Social Innovation. 2019-2021: the IVF project “Restart your life and thrive” (no. 21920240); promotion of social solidarity economy & exchange of experiences of various SSE actors in the V4. 

DemNet Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány // DemNet Foundation for Development of Democratic Rights

Fundacja na rzecz Rozwoju Praw Demokratycznych DemNet jest niezależną węgierską organizacją pozarządową założoną w 1996 roku. Jej celem jest wzmacnianie sfery obywatelskiej oraz przejrzystości. Organizacja kładzie duży nacisk na konstruktywny dialog między sektorami oraz na zasadę lokalizmu. Współpracuje z krajowymi i unijnymi decydentami i politycznymi liderami opinii, inicjuje kampanie uświadamiające oraz stymuluje wymianę pomysłów i doświadczeń między krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i liderami opinii. W 2020 r. DemNet we współpracy z Radą Miejską Budapesztu zorganizowała pierwszy oficjalny Węgierski Panel Obywatelski na temat zmian klimatycznych. DemNet kontynuuje swoje prace na rzecz rozwoju partycypacji obywatelskiej. W 2021 r. DemNet zrealizowała w węgierskich miastach dwa panele obywatelskie dotyczące zmian klimatycznych. 

DemNet Foundation for Development of Democratic Rights is an independent Hungarian NGO established in 1996. It is committed to strengthening civil sphere and transparency. Organisation places a great emphasis on the constructive dialogue between sectors and the principle of localism. It cooperates with domestic and EU decision-makers and opinion leaders in policy work, and it launches awareness-raising campaigns and stimulates the exchange of ideas and experiences between domestic and international NGOs and opinion leaders. DemNet organised the very first official Hungarian Citizens’ Assembly in 2020 in Budapest, on the topic of climate change in cooperation with Budapest City CouncilDemNet continues its work for the development of citizens’ participation. In 2021, DemNet implemented two citizens’ assemblies in Hungarian cities on the topic of climate change. 

Institut pro politiku a společnost // Institute for Politics and Society

Instytut Polityki i Społeczeństwa (IPS) analizuje ważne obszary gospodarcze, polityczne i społeczne, które wpływają na dzisiejsze społeczeństwo. Organizacja kultywuje czeską sferę polityczną i publiczną poprzez profesjonalną i otwartą dyskusję, podczas której proponuje niezbędne rozwiązania w postaci współpracy z ekspertami i politykami. Instytut organizuje różne debaty, seminaria, dyskusje przy okrągłym stole, śniadania biznesowe i regularnie wydaje teksty polityczne dotyczące szerokiego zakresu zagadnień. Instytut wierzy, że otwarta dyskusja z ekspertami i rozpoznanie przyczyn problemów jest niezbędnym założeniem dla pomyślnego rozwiązania problemów politycznych i społecznych, z jakimi boryka się współczesne społeczeństwo. Warto zauważyć, że w październiku 2014 IPS został członkiem EFL (Europejskie Forum Liberalne). EFL składa się z 46 think-tanków z całej Europy. 

The Institute for Politics and Society (IPS) analyses important economicpolitical, and social areas that affect today’s society. The organization cultivates the Czech political and public sphere through professional and open discussionduring which offers recipes for essential solutions in the form of cooperation with experts and politicians. The Institute hosts various debatesseminarsround table discussions, business breakfast events, and regularly issues policy papers on a wide range of issues. We believe that open discussion with experts and the recognition of the causes of problems is a necessary presumption for any successful solution to the political and social problems facing society todayNotably, in October 2014 IPS became a member of the ELF (European Liberal Forum). The ELF consists of 46 think-tanks throughout Europe. 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of
the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
Close Menu
Skip to content