strona_ZWM_1

Łódzki Panel Obywatelski “Zieleń w mieście”

Instytut Polityk Publicznych został operatorem Łódzkiego Panelu Obywatelskiego “Zieleń w mieście”. W ramach prac projektowych:

 • opracujemy szczegółowy program spotkań Panelu;
 • opracujemy Regulamin Pracy Panelu;
 • zapewnimy możliwość udziału 67 Panelistów i 6 Panelistów rezerwowych;
 • opracujemy treści podręcznika dla Panelistów;
 • opracujemy treści dla ekspertów i interesariuszy;
 • zapewnimy udział 15 ekspertów;
 • przeprowadzimy nabór stron, które przedstawioną swoje stanowiska;
 • przeprowadzimy 5 spotkań Panelu;
 • opracujemy raport końcowy.

Okres realizacji: styczeń 2020 – maj 2020 r.

Czym jest panel obywatelski?

Panel obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej. Jest to pewien sposób podejmowania istotnych decyzji przez losowo wyłonioną grupę obywateli, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy biorąc pod uwagę dobro wspólne. Grupa ta ma odzwierciedlać ogólną populację. 

Łódzki Panel Obywatelski

Łódzki Panel Obywatelski “Zieleń w mieście” jest realizowany w okresie styczeń – maj 2020 r. W ramach działań 67 panelistek i panelistów (Mieszkańców Łodzi) będą wypracowywać odpowiedzi w następujących obszarach:

 • Kształtowanie zieleni w mieście Łodzi
 • Wspólne działania Miasta i mieszkańców na rzecz poprawy stanu zieleni w mieście
 • Przeciwdziałanie skutkom suszy przez Miasto

Panelistki i paneliści wyłonieni będą losowo. Panelistki i paneliści spotkają się na 5 spotkaniach w soboty (marzec-maj 2020 r.). Będą one podzielone na dwie części: edukacyjną i deliberacyjną (dyskusyjną). Każde spotkanie będzie trwało ok. 6-8 godzin wraz z przerwą obiadową. Zaangażowanych zostanie także 15 ekspertów, facylitatorzy, a także strony prezentujące określone stanowiska.

Tematyka Panelu

Prace w ramach Panelu będą prowadzone w obszarze następujących zagadnień:

 • Jakiego rodzaju zieleń i w jakiej ilości jest warunkiem do dobrego życia w centrum Łodzi?
 • Jaka powinna być struktura zieleni w skali podwórka/ulicy/sąsiedztwa?
 • Jak osiągnąć taką strukturę zieleni w skali podwórka/ulicy/sąsiedztwa mając na uwadze konieczność osiągnięcia kompromisów?
 • Jak miasto powinno porozumiewać się z mieszkańcami w zakresie zieleni?
 • Jak sprawić by mieszkańcy czuli się odpowiedzialni za zieleń?
 • Jak tworzyć ogrody społeczne?
 • Jakie formy edukacji i działania pilotażowe w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy powinny być realizowane w mieście?
 • W jaki sposób miasto powinno wspierać/promować/nagradzać działania mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zapobiegania skutkom suszy?
 • Jakie powinny być zasady kształtowania opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej przez miasto?

Dlaczego Instytut Polityk Publicznych?

Instytut Polityk Publicznych to założona w 2015 r. organizacja typu think-and-do tank, która kreuje idee, dostarcza wiedzę operacyjną i formuje młode pokolenie. Jesteśmy niezależną, niepartyjną organizacją pozarządową działającą nie dla zysku. Misją IPP jest doskonalenie Rzeczypospolitej, jej instytucji i organów, budowa wspólnoty aktywnych obywateli i wzmacnianie pozycji Polski w Europie i świecie. Nasze działania skupiają się wokół publikacji prac naukowych, analitycznych i eksperckich. Prowadzimy działalność strażniczą, jak i różne akcje oraz kampanie społeczne. Wśród naszych aktywności nie brakuje również działań edukacyjnych i popularyzatorskich. Jako Instytut Polityk Publicznych posiadamy odpowiednie doświadczenie w zakresie realizacji projektów grantowych. Współpracujemy aktywnie z administracją publiczną oraz mamy wiedzę w temacie funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych.

Naszą siłą jest niezalezność i apartyjność. Łączymy różne środowiska, nie mamy ukrytej agendy czy afiliacji politycznej. W Panelu Obywatelskim przyjmujemy rolę “honest broker”.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Close Menu
English Skip to content