Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Polityk Publicznych z siedzibą w Krakowie (ul. Kazimierza Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000583153, NIP: 9452187651, REGON: 362874454 zwana dalej Administratorem.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość e-mail i nie będą wykorzystywane w innym celu, chyba że wyrażą na to Państwo zgodę lub będzie to wynikało z innej podstawy prawnej. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, zarazem jednak niezbędne, aby otrzymać odpowiedź na przesłaną wiadomość e-mail.

Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość e-mail.

Aktem prawnym, który reguluje przetwarzanie danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2).

W związku z tym w zakresie danych podawanych dobrowolnie mają Państwo prawo do wycofania zgody oraz prawo do usunięcia danych. W razie odwołania zgody, powyższe dane zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że przetwarzanie danych będzie uzasadnione inną podstawą przetwarzania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na dotychczasowe przetwarzanie.

Dane zgromadzone podczas przetwarzania Państwa wiadomości e-mail będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, a następnie usunięte.

Odbiorcy danych osobowych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia będzie wynikał z przepisów prawa. Dane mogą być przekazane firmie Automattic Inc., która zapewnia działanie formularza zgłoszeniowego.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W przypadku jakichkolwiek uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną – adres e-mail: ipp@ipp.expert

Close Menu
English Skip to content