Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Polityk Publicznych z siedzibą w Krakowie (ul. Kazimierza Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000583153, NIP: 9452187651, REGON: 362874454 zwana dalej Administratorem.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane w ramach zadania publicznego pn. „Krakowski Panel Klimatyczny” w celu naboru do udziału w Panelu w charakterze Panelistów / Panelistek i nie będą wykorzystywane w innym celu, chyba że wyrażą na to Państwo zgodę lub będzie to wynikało z innej podstawy prawnej. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, zarazem jednak niezbędne, aby uczestniczyć procesie naboru.

Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości wzięcia udziału w procesie naboru.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi uchwała Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r., umowa W/I/3649/SZ/794/2020 na realizację zadania publicznego pn. „Krakowski Panel Klimatyczny” w formie powierzenia oraz Regulamin Krakowskiego Panelu Klimatycznego.

W związku z tym w zakresie danych podawanych dobrowolnie mają Państwo prawo do wycofania zgody oraz prawo do usunięcia danych. W razie odwołania zgody, powyższe dane zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że przetwarzanie danych będzie uzasadnione inną podstawą przetwarzania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na dotychczasowe przetwarzanie.

Dane zgromadzone w ramach naboru będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, a następnie usunięte.

Odbiorcy danych osobowych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia będzie wynikał z przepisów prawa. Dane mogą być przekazane firmie Microsoft Corporation, która zapewnia działanie formularza zgłoszeniowego.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W przypadku jakichkolwiek uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną – adres e-mail: ipp@ipp.expert.

Close Menu
Skip to content