CHANSE: DigiPatch. Małgorzata Kossowska

CHANSE: DigiPatch. Małgorzata Kossowska

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z prof. dr hab. Małgorzatą Kossowską. Jej zainteresowania obejmują poznawcze i motywacyjne podstawy złożonych zjawisk społecznych (m.in. ideologii politycznej, uprzedzeń, nierówności społecznych w kontekście kulturowym), zjawiska odporności na wiedzę, sztywności poznawczej oraz jej związków z rozwiązywaniem problemów społecznych i podejmowaniem decyzji społeczno-politycznych.

Konkurs „CHANSE – Transformations: Social and Cultural Dynamics in The Digital Age” to program koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Konkurs był wynikiem współpracy sieci HERA oraz NORFACE. Realizuje go 27 instytucji z 24 państw europejskich. Łącznie złożono 366 wniosków, z których wyłoniono 26 nagrodzonych projektów. Celem przewodnim programu CHANSE jest przeprowadzenie konkursu, wyłonienie i finansowanie wysokojakościowych międzynarodowych projektów badawczych. Program CHANSE pozyskał grant o wartości 10 milionów EUR pochodzący z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Jak Unia Europejska i programy przez nią proponowane  przyczyniają się do rozwoju nauki? Proszę o opowiedzenie o samym konkursie CHANSE. Jakie promuje on zasady? Jakie narzędzia dla współpracy międzynarodowej oferuje? 

Programy KE odpowiadają na dobrze zidentyfikowane wyzwania, przed którymi stoi Europa i świat. Wskazują więc badaczom zagadnienia, które wymagają pogłębienia, a czasem zdefiniowania na nowo, wskazują luki w wiedzy lub bariery w sposobie jej wykorzystania. Wymagają od badaczy nowatorskiego i innowacyjnego podejścia, wykraczającego poza ramy wąskich dyscyplin. Spełniają przy tym strategiczne – horyzontalne – cele równomiernego rozwoju wszystkich krajów europejskich. Konkurs CHANSE wszystkie te założenia realizuje. Po pierwsze, tematyka konkursu odpowiada na globalne wyzwanie, jakim jest wpływ digitalizacji, tj. rozwoju i używania nowych technologii na zmianę społeczno-kulturową. Po drugie, promuje nowatorskie podejścia przekraczające ramy dyscyplin, zgodnie z założeniem, że żadnego poważnego problemu społecznego nie da się rozwiązać, korzystając z teorii i metodologii wypracowanej w jednym obszarze nauki. Interdyscyplinarność jest podstawową zasadą badań finansowanych w tym konkursie. Po trzecie, promuje wysoką jakość badań naukowych, które mają być realizowane z zachowaniem najwyższych standardów etycznych, oraz hołdując zasadom różnorodności, otwartości, inkluzywności i równości społecznej. A finansując prace konsorcjów międzynarodowych, sprzyja współpracy, wymianie idei, rozwojowi nauki w Europie. Na koniec, sprzyja zasadzie użyteczności społecznej, czemu służy komponent programu nazwany Knowledge Exchange.

Czy zechciałaby Pani przedstawić koordynowany przez Panią projekt DigiPatch?

Celem projektu DigiPatch (OD SPOŁECZEŃSTWA SIECIOWEGO DO SPOŁECZEŃSTWA PATCHWORKOWEGO: PODSTAWY MOTYWACYJNE I KONSEKWENCJE SPOŁECZNE) jest zbadanie roli mediów elektronicznych w transformacji społecznej i kulturowej, która, naszym zdaniem, polega na odchodzeniu od społeczeństwa otwartego, umożliwiającego funkcjonowanie w elastycznych sieciach społecznych, w stronę społeczeństwa „patchworkowego,” opartego na różnego rodzaju zamkniętych (mikro)grupach, o silnej tożsamości, silnych więziach wewnątrzgrupowych i własnych realiach epistemicznych. Proces ten, prowadzących do fragmentacji społecznej, ma poważne implikacje społeczne, tj. brak zaufania do państwa i jego instytucji (i władz w ogóle), niski poziom konsensusu społecznego, niski poziom uczestnictwa i nieposłuszeństwo. Projekt koncentruje się na zrozumieniu roli czynników motywacyjnych, poznawczych, społecznych i kulturowych, które kształtują ten proces.

Projekt jest interdyscyplinarny, to znaczy, łączy wiedzę i metodologię z zakresu psychologii społecznej, socjologii, politologii, nauki o mediach, nauki o religii i kulturze, informatykę i wiedzę o sztucznej inteligencji.

W DigiPatch zobowiązaliśmy się do stosowania praktyk Otwartej Nauki (prejerestracje, otwieranie danych, materiałów i kodów, replikacje, owarte publikacje) w celu zwiększenia przejrzystości i dostępności naszych badań naukowych.

Z kim będą Państwo współpracować w ramach zespołów podczas realizacji projektu?

Liderem projektu jest prof. Małgorzata Kossowska (Instytut Psychologii, UJ), która jest także liderem polskiego zespołu w skład, którego wchodzi prof. Piotr Kłodkowski (KSPC, UJ) oraz dr hab. Anna Siewierska – Chmaj, prof. UR (Uniwersytet Rzeczowski). Projekt realizowany jest z partnerami ze Szwecji (University of Gothenburg i Stockholm University), Hiszpanii (University of Córdoba), Niemiec (Freie Universität, Berlin) i Wielkiej Brytanii (University College London). Partnerami społecznymi projektu są: Centrum Nauki Kopernik oraz German Institute on Radicalization and De-radicalization Studies (GIRDS). Mamy także Komitet Doradczy, w którego skład wchodzą znakomici uczeni z UK, USA, Hong Kongu i Maastricht. Projekt ma także doradców ds. etyki badań naukowych oraz równości. Projekt wesprze także Joint Research Center Komisji Europejskiej.

Z jakich narzędzi będą Państwo korzystać w trakcie badań?

W naszym projekcie proponujemy podejście interdyscyplinarne z wykorzystaniem metod typowych dla socjologii (jak surveyowe badania panelowe skupione na uchwyceniu czynników indywidualnych, społecznych i kulturowych oraz ich wzajemnej dynamiki), psychologii (jak eksperymenty i interwencje mające na celu uchwycić mechanizm odpowiedzialny za zmianę), nauki o mediach (jak analizę dyskursów społecznych), dla nauk o kulturze (jak analizę sieci kulturowych). Będziemy wykorzystywać także zaawansowane metody komputacyjne oraz metody modelowania procesów społecznych.

Jakie zastosowanie w przyszłości mogą według Państwa mieć wyniki prowadzonych w ramach programu badań?

Wyniki projektu będą miały szereg zastosowań. Po pierwsze, mamy przemyślaną strategię rozpowszechniania i udostępniania wyników naukowych poprzez publikacje w Otwartym Dostępie oraz komunikację naukową. A więc szybko będzie można się z nimi zapoznać i je wykorzystywać. Wyniki będą miały wpływ na rozwój nauki w obszarze, którego projekt dotyczy. Dzięki współpracy z Centrum Nauki Kopernik, wyniki będą profesjonalnie opracowane i dostępne dla szerokiej grupy odbiorców (w językach narodowych i języku angielskim), poszerzając wiedzę społeczeństwa w zakresie tematyki projektu. Będą także służyły opracowaniu interaktywnych stanowisk edukacyjnych w Centrum Nauki Kopernik (tzw. Living Lab), gdzie wizutujący wystawę będą mogliby zapoznać się z efektami projektu, podjąć dyskusję, pozostawić informację zwrotną. Dzięki współpracy z German Institute on Radicalization and De-radicalization nasze wyniki przyczynią się do przygotowania interwencji i programów de-radykalizacyjnych, budujących otwartość i zaufanie społeczne. Stworzymy i rozpowszechnimy białe księgi, w których podsumowywane będą kluczowe wnioski z pracy oraz odpowiednie rekomendacje (dla naukowców, dziennikarzy edukatorów i decydentów). Stworzymy także forum dyskusyjne, w które zaangażowani będą dziennikarze, edukatorzy, liderzy społeczni, co pozwoli wyniki projektu przetłumaczyć na język praktyki społecznej. A dzięki współpracy z JRC KE, wyniki naszych badań będą użyteczne dla decydentów politycznych i będą mogły stanowić podstawę różnych polityk publicznych w KE (i w krajach, które będą chciały z tej wiedzy skorzystać).

Co Państwa badania mogą powiedzieć o współczesnej Europie?

To, że Europa stoi przed ogromnymi wyzwaniami (kryzys uchodźcy, klimatyczny, energetyczny, wojna w Ukrainie i jej konsekwencje społeczne, gospodarcze i polityczne, niedemokratyczne rządy w krajach Europy Wschodniej, w tym w krajach należących do Unii Europejskiej jak Polska i Węgry, skutki zdrowotne i inne pandemii Covid-19), z którymi poradzi sobie tylko wtedy, gdy rządzący będą korzystać z wyników badań naukowych dla dobra wspólnego. Nigdy wcześniej, Europa tak bardzo nie potrzebowała rzetelnej wiedzy i otwartego dialogu między naukowcami, społeczeństwem i politykami. Program CHANSE choć w części w tę potrzebę się wpisuje.

____________________________

Wywiad przeprowadził Bartłomiej Małczyński – studiuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zainteresowany literaturą, historią, polityką i filozofią, a także problematyką rosnącej roli Azji we współczesnym świecie. Specjalista ds. Unii Europejskiej w punkcie EUROPE DIRECT Kraków prowadzonym przez Instytut Polityk Publicznych. Twórca podcastu „W kierunku Europy!” i cyklu wywiadów, debat i komentarzy.

____________________________
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. 

Close Menu
English Skip to content