Wywiad z Markiem Piątkowskim, prezesem Fundacji Aeris Futuro

Wywiad z Markiem Piątkowskim, prezesem Fundacji Aeris Futuro

Instytut Polityk Publicznych: Czym zajmuje się fundacja Aeris Futuro? 

Marek Piątkowski: Jednym z głównych działań Fundacji jest realizacja programu CZAS NA LAS, w ramach którego, dzięki wsparciu firm, samorządów, uczelni i osób prywatnych, na terenie całej Polski sadzimy drzewa w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, wzmacniania bioróżnorodności oraz zdolności środowiska do akumulacji wody.

Ponadto organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży, inicjujemy proekologiczne wydarzenia na terenie całej Polski, wydajemy materiały edukacyjne dla szkół, systematycznie publikujemy artykuły w mediach ogólnopolskich i własnych poświęcone tematom gospodarki odpadami, odpowiedzialnej konsumpcji, zmiany klimatu oraz problemie globalnych niedoborów wody.

Służymy doradztwem i wsparciem instytucjom, firmom, a także osobom indywidualnym w zakresie wdrażania standardu Zielonych Wydarzeń, czy wykorzystywania offsetu emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 w formie inwestycji w zieloną energię. Realizujemy także projekty prowadzące do zwiększania świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie mikroretencji, co prowadzić ma do niwelowania skutków suszy w Polsce.

IPP: Jaka jest motywacja, cel, misja fundacji? 

Marek Piątkowski: Naszym głównym działaniem jest projekt CZAS NA LAS, w ramach którego sadzimy drzewa na terenie całej Polski. Projekt jest skierowany głównie do firm, ale też osób indywidualnych, które chciałyby zrekompensować swój szkodliwy wpływ na środowisko. Pomagamy zneutralizować oszacowaną przez firmę lub osobę emisję dwutlenku węgla poprzez bioróżnorodne zadrzewianie i zalesianie na terenie całego kraju. Drzewa sadzimy we współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, parkami narodowymi, uczelniami czy szkołami. Staramy się uzyskać gwarancję, że posadzone drzewa będą właściwie pielęgnowane i nadzorowane. W ciągu 14 lat działania projektu udało się nam posadzić prawie 2 miliony drzew dzięki zaangażowaniu firm i indywidualnych darczyńców.

Priorytetem Fundacji jest obecnie także podejmowanie działań na rzecz zwiększania świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie gospodarki wodą i mikroretencji, co prowadzić ma do niwelowania skutków suszy w Polsce. Dzięki dotacji z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, w przyszłym roku rozpoczniemy dwuletni projekt pod nazwą “Hydrozagadka – jak wygrać z suszą?”. W ramach projektu planujemy stworzyć z jednej strony materiały edukacyjne, które pomogą odbiorcom projektu poszerzyć wiedzę na temat sytuacji hydrologicznej w Polsce oraz sposobów retencjonowania wody, z drugiej stworzyć przestrzeń i warunki do kreowania koncepcji retencji wody, a następnie wdrażania pomysłów we współpracy z małopolskimi szkołami.

IPP: Jakie są największe sukcesy fundacji w Polsce?  

Marek Piątkowski: W ciągu 14 lat udało nam się posadzić prawie 2 miliony drzew.

Fundacja jako pierwsza w Polsce zajęła się kompensacją emisji CO2, tworząc pierwszy w Polsce Kalkulator emisji CO2 oraz realizując innowacyjny model wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 w formie inwestycji w zieloną energię, funkcjonujący pod nazwą Social Carbon Offset.

Stworzyliśmy standard Zielonych Wydarzeń służący doradztwu ekologicznemu, który do tej pory jest używany przy tworzeniu różnorodnych wydarzeń, konferencji, festiwali, itd.

Od 2016 roku zorganizowaliśmy 4 edycje Climathon Kraków – wydarzeń mających na celu wygenerowanie wartościowych pomysłów proekologicznych możliwych do wdrożenia przez jednostki samorządowe. Informacje o ostatniej edycji dotarły do 300 000 odbiorców.

IPP: Co jest najtrudniejsze w realizacji projektów fundacji?

Marek Piątkowski: Trudną kwestią jest pozyskiwanie terenów pod zalesienia, co staje się obecnie coraz większym problemem z racji tego, że jednostki samorządowe niechętnie przeznaczają swoje tereny na taki cel. 

Nie jest również łatwe pozyskiwanie środków na realizację działań. Bez zewnętrznych dotacji, czy darowizn Fundacja nie jest w stanie wdrażać nowych projektów i narzędzi. 

IPP: Czy fundacja wpływa na kształtowanie się polityk publicznych w Polsce i w Krakowie? Jeżeli tak, to jak?  

Marek Piątkowski: Fundacja bierze udział w spotkaniach Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w Krakowie, której członkowie starają się wpływać na kształt polityki środowiskowej władz miasta. 

IPP: Jakie działania fundacja podejmuje w celu zwiększenia świadomości społecznej w  kwestiach związanych z klimatem i polityką energetyczną?  

Marek Piątkowski: Realizując nasze projekty kładziemy duży nacisk na szkolenia oraz klarowną komunikację, których celem jest wyjaśnianie, po co realizujemy dane działania i jaki wpływ mają one na klimat. Polityka energetyczna i klimat to problemy ściśle ze sobą powiązane. Każda nasza akcja sadzenia drzew opatrzona jest merytorycznym tekstem publikowanym na naszej stronie internetowej, w której przedstawiamy założenia nasadzeń oraz wpływ, jaki mają na klimat. W artykułach, które publikujemy w mediach ogólnopolskich i własnych, skutki ocieplenia klimatu również są podkreślane.

Głównym działaniem wzmacniającym świadomość społeczną było ostatnio organizowanie 4 edycji Climathon Kraków – wydarzeń, które dają przestrzeń do kreowania wartościowych pomysłów proekologicznych i są możliwe do wdrożenia przez jednostki samorządowe. W tym roku z racji pandemii nie podjęliśmy się jednak tego zadania.

IPP: Jakie działania, według Państwa, powinny zostać podjęte w celu zrównoważenia gospodarki energetycznej w Polsce?  

Marek Piątkowski: Wciąż ok. 80 proc. energii elektrycznej w Polsce produkuje się z węgla, dlatego głównym działaniem powinno być dążenie do zastąpienia paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii. Ważne jest natomiast, aby wdrażanie zmian odbywało się całościowo, było zintegrowane dla całego obszaru Polski. Potrzebny jest plan zagospodarowania, który doprowadzi do rozwoju sieci rozproszonych opartych na odnawialnych źródłach energii, które wyeliminują straty, jakie obserwujemy teraz – straty w procesie wytwarzania i przesyłu energii.

Ponadto musimy sobie zdawać sprawę, że rozwój OZE wymaga ogromnych inwestycji i przebudowy infrastruktury, dostosowania technologii i narzędzi do zarządzania mikrosieciami. Inwestorzy nie zaryzykują podejmowania działań, które generują tak duże koszty, bez jasnych regulacji prawnych, ustaw, które zagwarantują im przewidywalność tych działań.

Kolejnym ważnym aspektem jest dążenie do integracji przemysłu, transportu i energetyki, tak aby energia elektryczna pokrywała wszelkie potrzeby.

IPP: Czy fundacja współpracuje z innymi organizacjami, jeśli tak to w jaki sposób?

Marek Piątkowski: Tak, współpracujemy z innymi organizacjami. Fundacja jest członkiem Koalicji Klimatycznej, która jest porozumieniem 26 organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. Oprócz tego Fundacja weszła do Koalicji Ratujmy Rzeki, której celem jest ratunek naturalnych zasobów wodnych kraju przez działania edukacyjne, uświadamiające oraz nacisk na decydentów politycznych w celu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. Należymy także do europejskiej społeczności Climate-KIC, której celem jest projektowanie i rozwijanie innowacji przyspieszających przejście na gospodarkę zeroemisyjną.

IPP: Czy chcielibyście Państwo wziąć udział w ogólnopolskim panelu klimatycznym? 

Marek Piątkowski: Tak, chcielibyśmy wziąć udział w ogólnopolskim panelu klimatycznym. 

IPP: Dziękujemy za udzielenie wywiadu.
____________________________
Marek Piątkowski: prezes Fundacji Aeris Futuro i głównym koordynatorem akcji #CzasNaLas, w ramach której zostało posadzonych w Polsce prawie 2 miliony drzew.

Od kilku pracuje w #FAF, której celem jest przeciwdziałanie zmianie klimatu za pomocą wielu narzędzi: nasadzeń, edukacji, tworzenia nowych koncepcji wdrażanych przez samorządy. Oprócz akcji #CzasNaLas, rozpoczyna właśnie projekt #HydrozagadkaWygraćZSuszą, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez edukację oraz tworzenie rozwiązań wzmacniających retencję wody.
____________________________
Materiał powstał w ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych pn. Polityki energetyczne miast.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2018.

Close Menu
English Skip to content