Konkurs plastyczny pn. „Dzieci tworzą dla klimatu”

Konkurs plastyczny pn. „Dzieci tworzą dla klimatu”

Wyniki konkursu plastycznego pn. „Dzieci tworzą dla klimatu”

28 lutego 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. “Dzieci tworzą dla klimatu”. Serdecznie dziękujemy za Państwa zainteresowanie i ponad 1️⃣7️⃣0️⃣ zgłoszeń! Tematyką konkursy była ekologia, klimat i ochroną środowiska.
Wszystkie nadesłane prace były ciekawe i trudno było wybrać najlepsze. O rozstrzygnięciu często decydowała różnica zaledwie 1 punktu!
Ostatecznie komisja konkursowa wyłoniła trzy najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych.
Kategoria do 7 lat
🥇 1 miejsce: Franciszek Młynarski
🥈 2 miejsce: Hanna Łyko
🥉 3 miejsce: Alicja Kaim
Wyróżnienie: Michał Górka

Kategoria wiekowa 7 – 10 lat
🥇 1 miejsce: Szymon Dąbrowski
🥈 2 miejsce: Piotr Czopek
🥉 3 miejsce: Michał Mizera
Wyróżnienie: Gabriella Kubsik

🏆 Nagrodzonym osobom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za wzięcie udziału i wysiłek włożony w stworzenie wartościowych prac.
Prace laureatów będziemy prezentować w formie wystawy czasowej podczas spotkań stacjonarnych zadania publicznego pt. “Krakowski Panel Klimatyczny”.

Ogłoszenie: Konkurs plastyczny pn. „Dzieci tworzą dla klimatu”

📣 Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców do udziału w konkursie pt. „Dzieci tworzą dla Klimatu”! 🌎

Formularz zgłoszeniowy:
https://tiny.pl/r1d95

Po wypełnieniu formularza prosimy o przesłanie zdjęcia pracy na adres e-mail: ipp@ipp.expert. W tytule wiadomości prosimy wpisać: “Konkurs plastyczny pn. „Dzieci tworzą dla klimatu” wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka.

Mogą Państwo także wydrukować i odręcznie podpisać formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest do pobrania (docx) pod linkiem: https://ipp.expert/pobierz/formularz-zgloszeniowy-na-konkurs-pn-dzieci-tworza-dla-klimatu/

Zdjęcie wydrukowanego i podpisanego formularza należy przesłać wraz ze zdjęciem pracy na adres e-mail: ipp@ipp.expert. W tytule wiadomości prosimy wpisać: “Konkurs plastyczny pn. „Dzieci tworzą dla klimatu” wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka.

🟢 W ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego chcemy zaangażować do działania najmłodszych mieszkańców i mieszkanki Krakowa. Konkurs daje szansę zaprezentowania swoich pomysłów i nadziei związanych z przyszłością miasta. 

🟢 Aby wziąć udział w konkursie należy do 12 lutego 2021r. nadesłać pracę plastyczną związaną z tematem klimatu, ekologii oraz ochrony środowiska. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci zamieszkałe w Krakowie, należące do jednej z dwóch kategorii wiekowych, z których komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace.
📆 Do kiedy? – 12 lutego 2021r.
💁‍♀️ Kto? – Dzieci do 10 lat, zamieszkałe w Krakowie.

Cele konkursu:
➢ społeczna aktywizacja najmłodszych mieszkańców Krakowa,
➢ popularyzacja wiedzy na temat klimatu, ekologii oraz ochrony środowiska,
➢ rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci,
➢ promocja Miasta Krakowa.

🏆 Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe, w postaci zabawek lub planszówek o tematyce ekologicznej, albo materiałów plastycznych lub kreatywnych dla dzieci. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy
🟢 Prace finalistów konkursu plastycznego zostaną zaprezentowane podczas spotkań stacjonarnych prowadzonych w ramach zadania publicznego “Krakowski Panel Klimatyczny”.🌱

Zapraszamy gorąco do wzięcia udziału w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„DZIECI TWORZĄ DLA KLIMATU”

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym pn. „Dzieci tworzą dla klimatu”.

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytut Polityk Publicznych z siedzibą w Krakowie, ul. Kazimierza Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583153.

3. Konkurs jest realizowany w ramach zadania publicznego pn. “Krakowski Panel
Klimatyczny”, finansowanego ze środków Miasta Krakowa.

4. Celami konkursu są:
a) społeczna aktywizacja najmłodszych mieszkańców Krakowa,
b) popularyzacja wiedzy na temat klimatu, ekologii oraz ochrony środowiska,
c) promocja Miasta Krakowa,
d) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

§2.Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci zamieszkałe w Krakowie, należące do jednej z dwóch kategorii wiekowych:
a) do 6 lat,
b) 7 – 10 lat.
2. Uczestnictwo w konkursie polega na stworzeniu przez uczestnika pracy plastycznej spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz przesłanie jej zdjęcia na adres e-mail: ipp@ipp.expert, celem kwalifikacji konkursowej przez Organizatora i ewentualnego przyznania nagrody.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nie przedstawionymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji w tym zakresie.
5. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie dwie prace.
6. Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze w formacie A4 lub A3, dowolną techniką plastyczną płaską (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, itp.), z wyjątkiem materiałów sypkich i spożywczych.
7. Tematyka prac powinna obejmować:
a) klimat,
b) ekologię lub
c) ochronę środowiska.
8. Prace plastyczne nie mogą zawierać treści mających znamiona agitacji politycznej, ani nie mogą dotyczyć spraw religijnych lub komercyjnych.

§3. Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych
1. Zdjęcia wykonanych prac, w formatach jpg, png lub jpeg, należy przesłać na adres e-mail: ipp@ipp.expert w tytule wiadomości wpisując: „Dzieci tworzą dla klimatu”. wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej, dostępny pod adresem: https://tiny.pl/r1d95, lub  dołączyć do wiadomości zdjęcie wypełnionego i podpisanego odręcznie formularza zgłoszeniowego.
2. Termin dostarczenia prac mija dnia 12 lutego 2021 r., zaś decydujące znaczenie w tym zakresie ma data wpływu zdjęć prac na adres e-mail Organizatora. Prace nadsyłane po tym terminie lub prace przesłane bez dołączonego formularza zgłoszeniowego nie będą oceniane.
3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 lutego 2021 r.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności do przesłanych prac plastycznych.

§4. Ocena prac konkursowych i zasady przyznawania nagród Uczestnikom

1. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje pięcioosobowa komisja konkursowa, złożona z pracowników lub współpracowników Organizatora.
2. W konkursie nie mogą wziąć udziału dzieci pracowników lub współpracowników
Organizatora.
3. Z obrad komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez przewodniczącego komisji konkursowej. Protokół przechowywany będzie w siedzibie Organizatora.
4. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
a) oryginalność,
b) dobra identyfikacja pracy z tematem,
c) stopień trudności wykonania.
5. Przed przedłożeniem prac plastycznych komisji konkursowej, Organizator oznaczy je kodem autora oraz właściwą kategorią wiekową. Ten sam kod zostanie umieszczony na dołączonym do pracy formularzu zgłoszeniowym.
6. Komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze prace w każdej z następujących
kategorii wiekowych:
a) dzieci do 6 roku życia,
b) dzieci w wieku 7-10 lat.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.
8. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
9. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o wynikach
konkursu w terminie do dnia 12 marca 2021 r.
10. Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe, w postaci zabawek lub planszówek o tematyce ekologicznej, albo materiałów plastycznych lub kreatywnych dla dzieci, każda o wartości nie przekraczającej w chwili jej przyznania kwoty 100 zł brutto.
11. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy w wersji elektronicznej, które zostaną przesłane na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
12. Nagrody, o których mowa w par. 4 pkt. 10 zostaną przesłane przez Organizatora laureatom konkursu za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
13. Laureaci konkursu zobowiązani są do przesłania pocztą albo osobistego dostarczenia oryginałów prac na adres: Fundacja Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków, w terminie wyznaczonym przez Organizatora konkursu.
14. Nagrodzone prace będą mogły zostać zaprezentowane w formie czasowej wystawy podczas spotkań stacjonarnych prowadzonych w ramach zadania publicznego “Krakowski Panel Klimatyczny”.

§5.Prawa autorskie i dane osobowe
1. Przesłanie zdjęcia pracy plastycznej na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez przedstawiciela ustawowego autora pracy oświadczenia, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy na następujących polach eksploatacji:

a) upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);
b) prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami konkursu, o których mowa w par. 1 pkt. 4 Regulaminu.
2. Realizacja konkursu i jego celów, w tym procedura wyłaniania laureatów oraz przekazywanie nagród przewidzianych w Regulaminie, stanowią przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781.
§6.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w konkursie, a jego publikacja na stronie internetowej www.ipp.expert oznacza jego udostępnienie wszystkim zainteresowanym.
2. Za termin ogłoszenia konkursu uznaje się dzień jego publikacji na stronie internetowej
www.ipp.expert.
3. Wzięcie udziału w konkursie i przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej www.ipp.expert, z tym, że nie mogą one naruszać praw nabytych przez uczestników;
b) odstąpienia od organizowania konkursu bądź odwołania konkursu bez podania przyczyny;
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przesłanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. Informacje w powyższych kwestiach, w tym zmiany wprowadzone do Regulaminu, będą publikowane wyłącznie na stronie internetowej www.ipp.expert.
5. Formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do Regulaminu, stanowi integralną część Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.O

Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Instytut Polityk Publicznych.
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Close Menu
English Skip to content