“Deliberative Democracy in V4” — projekt mający na celu stworzenie i promowanie nowych podejść do istniejącego procesu konsultacji społecznych w Grupie Wyszehradzkiej oraz wzmocnienie aktywnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w procesy kształtowania polityki poprzez identyfikację, analizę i promocję najlepszych praktyk w obszarze konsultacji społecznych oraz procesów deliberacyjnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnej formy, jaką jest panel obywatelski. Działania: odpowiednie badania pogłębione, seminaria eksperckie, publikacja, kampania promocyjno-informacyjna.

“Deliberative Democracy in V4” — a project aimed at creating and promoting new approaches to existing public consultation process within the V4 region and strengthening active involvement of civil society in policy-making processes by identification, analysis and promotion of best practices in the field of public consultation and deliberative processes in the V4 countries, with particular emphasis on the innovative form of citizens’ assembly. Activities: relevant deep research, expert seminars, publication, dissemination campaign. 

Publikacja
Publication

Cover of

Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją “Deliberative Democracy in V4 countries”, która jest poświęcona tematyce demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej w państwach Wyszehradzkich. W publikacji są przedstawione następujące tematy:

  • konsultacyjne formy zaangażowania społecznego i innowacyjne formy demokracji deliberatywnej w krajach V4,
  • analiza i ocena doświadczeń w zakresie panelu obywatelskiego,
  • najlepsze praktyki związane z procesami konsultacji i deliberacji,
  • standardy demokracji deliberatywnej.

Poszczególne artykuły
Particular articles

Społeczeństwo obywatelskie w Czechach

Institut pro Politiku a Společnost

Peter Vittek, Eva Riečanská
Utopia

Bartłomiej Małczyński
Fundacja Instytut Polityk Publicznych

Anna Biloboka
Fundacja Instytut Polityk Publicznych

Standardy demokracji deliberatywnej

Konrad Szpak
Fundacja Instytut Polityk Publicznych

Komentarze ekspertów
Expert comments

Wywiady z ekspertami
Interviews with experts

Seminaria eksperckie
Expert seminars

24 czerwca 2022
10:00 – 11:00Spotkanie z:
Lászlem Csőzikiem, Burmistrzem miasta Érd
Örsem Tetlákiem, Zastępcą burmistrza miasta Érd
Katą Bitskey, doradczynią burmistrza
Zsoltem Palkó, doradcą burmistrza ds. polityki klimatycznej
11:00 – 12:00Dyskusja
12:00 – 13:00Przerwa obiadowa
13:00 – 14:30Dyskusja
14:30 – 14:50Przerwa kawowa
14:50 – 16:00Dyskusja
18:30 – 19:30Spotkanie z Áronem Cserem, prezesem Stowarzyszenia Dialog (organizacja pozarządowa z siedzibą w Miskolc)
20:00 – 21:30Kolacja z Istvánem Bartem, ekspertem ds. klimatu, głównym ekspertem paneli obywatelskich w Érdzie oraz w Budapeszcie (2020)
25 czerwca 2022
08:00 – 09:00Spotkanie z Ágnes Győr, doradczynią ds. komunikacji DemNet
09:00 – 14:00Obserwowanie Panelu obywatelskiego w Érdzie
08 września 2022
09:00 – 09:15Powitanie: Šárka Shoup, dyrektorka wykonawcza IPS
09:15 – 10:15Jan Havlíček, ekspert ds. terroryzmu i ekstremizmu: “Trends in Terrorism: What’s on the Horizon for the Czech Republic?”
10:15 – 10:30Przerwa kawowa
10:30 – 12:00Roman Máca, ekspert ds. bezpieczeństwa i dezinformacji: “Elections and Disinformation”
12:00 – 13:00Przerwa obiadowa
13:00 – 14:15Petr Gongala, koordynator projektów w NGO Demagog: “Fact-checking of Political Discussions”
14:15 – 14:30Przerwa kawowa
15:30 – 17:30Spotkanie i dyskusja z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ditą Charanzovą i posłanką do parlamentu Ukrainy Kirą Rudyk
09 września 2022
09:00 – 11:00Wizyta do Parlamentu Czech
15 września 2022
12:30 – 13:15Eva Riečanská, starsza specjalistka ds. naukowych: “Brief history of participatory budgeting in Slovakia”
13:30 – 14:30Jozef Veselovský, ekspert ds. planowania partycypacyjnego, architekt, facylitator: “Practical examples of deliberative fora incorporated in participatory budgeting and planning processes”
14:30 – 14:45Przerwa kawowa
14:45 – 15:30Peter Vittek, ekspert ds. budżetów obywatelskich: “Various forms of participatory processes and budgeting, main challenges”
15:30 – 15:45Przerwa kawowa
15:45 – 16:30Dyskusja dot. paneli obywatelskich w państwach V4
16:30 – 17:15Dyskusja dot. kwestii organizacyjnych i metodologii paneli obywatelskich
17:15 – 17:30Przerwa kawowa
17:30 – 18:15Dyskusja i wypracowanie rekomendacji dla władz samorządowych dot. wdrożenia panelu obywatelskiego
07 listopada 2022
12:00 – 12:10Powitanie: Konrad Szpak, prezes IPP
12:10 – 13:10Dyskusja: “Deliberative & participatory democracy: trends, opportunities and challenges”
13:10 – 13:20Przerwa kawowa
13:20 – 14:20Dyskusja: “Cooperation between ngo & public administration and ways to institutionalise deliberative democracy”
14:20 – 14:30Przerwa kawowa
14:30 – 15:30Paulina Kozub-Chwastek, facylitatorka: “Facilitation: standards, best practices, online facilitation, challanges”
15:30 – 15:45Podsumowanie
08 listopada 2022
11:00 – 12:00Dyskusja dot. rezultatów projektu, w tym publikacji. Kryteria doboru dobrych praktyk
12:00 – 13:15Dyskusja dot. przyszłej współpracy

Partnerzy projektu
Project partners

Utopia

Organizacja założona w 2010 r., mająca na celu budowanie partycypacji obywatelskiej, wspieranie pogłębiania procesów demokratycznych w społeczeństwie,  promowanie inkluzji społecznej i polityk przyjaznych środowisku. Organizacja wdraża innowacje społeczne i instytucjonalne, tworząc przestrzeń dla udziału ludzi w różnych procesach decyzyjnych, np. budżety partycypacyjne w słowackich miastach. Utopia zorganizowała setki spotkań i publicznych forów deliberatywnych oraz zaprojektowała/wdrożyła dziesiątki procesów partycypacyjnych dla wielu instytucji publicznych i prywatnych. Ma wieloletnie doświadczenie w badaniach/analizach oraz w organizacji szkoleń, dyskusji publicznych, forów deliberacyjnych. Utopia jest odznaczona nagrodą Sozialmarie za innowacje społeczne. 2019-2021: projekt IVF “Restart your life and thrive” (nr 21920240); promocja ekonomii solidarnej i społecznej oraz wymiana doświadczeń różnych podmiotów SSE w Grupie Wyszehradzkiej. 

Founded in 2010 to support deepening of democratic processes in society, building citizens’ participation & promoting socially inclusive & environmentally friendly policies. The organisation implements social & institutional innovations, creating space for people’s participation in various decision-making processes, e.g., participatory budgeting in Slovak cities. Utopia has organised & facilitated hundreds of public deliberative forums & meetings & designed/ implemented dozens of participatory processes for numerous public & private institutions. Long-term experience in research/analyses, and in organising trainings, public discussions, deliberative forums. Awarded the Sozialmarie Prize for Social Innovation. 2019-2021: the IVF project “Restart your life and thrive” (no. 21920240); promotion of social solidarity economy & exchange of experiences of various SSE actors in the V4. 

DemNet Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány
DemNet Foundation for Development of Democratic Rights

Fundacja na rzecz Rozwoju Praw Demokratycznych DemNet jest niezależną węgierską organizacją pozarządową założoną w 1996 roku. Jej celem jest wzmacnianie sfery obywatelskiej oraz przejrzystości. Organizacja kładzie duży nacisk na konstruktywny dialog między sektorami oraz na zasadę lokalizmu. Współpracuje z krajowymi i unijnymi decydentami i politycznymi liderami opinii, inicjuje kampanie uświadamiające oraz stymuluje wymianę pomysłów i doświadczeń między krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i liderami opinii. W 2020 r. DemNet we współpracy z Radą Miejską Budapesztu zorganizowała pierwszy oficjalny Węgierski Panel Obywatelski na temat zmian klimatycznych. DemNet kontynuuje swoje prace na rzecz rozwoju partycypacji obywatelskiej. W 2021 r. DemNet zrealizowała w węgierskich miastach dwa panele obywatelskie, dotyczące zmian klimatycznych. 

DemNet Foundation for Development of Democratic Rights is an independent Hungarian NGO established in 1996. It is committed to strengthening civil sphere and transparency. Organisation places a great emphasis on the constructive dialogue between sectors and the principle of localism. It cooperates with domestic and EU decision-makers and opinion leaders in policy work, and it launches awareness-raising campaigns and stimulates the exchange of ideas and experiences between domestic and international NGOs and opinion leaders. DemNet organised the very first official Hungarian Citizens’ Assembly in 2020 in Budapest, on the topic of climate change in cooperation with Budapest City Council. DemNet continues its work for the development of citizens’ participation. In 2021, DemNet implemented two citizens’ assemblies in Hungarian cities on the topic of climate change. 

Institut pro politiku a společnost
Institute for Politics and Society

Instytut Polityki i Społeczeństwa (IPS) analizuje ważne obszary gospodarcze, polityczne i społeczne, które wpływają na dzisiejsze społeczeństwo. Organizacja kultywuje czeską sferę polityczną i publiczną poprzez profesjonalną i otwartą dyskusję, podczas której proponuje niezbędne rozwiązania w postaci współpracy z ekspertami i politykami. Instytut organizuje różne debaty, seminaria, dyskusje przy okrągłym stole, śniadania biznesowe i regularnie wydaje teksty polityczne dotyczące szerokiego zakresu zagadnień. Instytut wierzy, że otwarta dyskusja z ekspertami i rozpoznanie przyczyn problemów jest niezbędnym założeniem dla pomyślnego rozwiązania problemów politycznych i społecznych, z jakimi boryka się współczesne społeczeństwo. Warto zauważyć, że w październiku 2014 IPS został członkiem EFL (Europejskie Forum Liberalne). EFL składa się z 46 think-tanków z całej Europy.

The Institute for Politics and Society (IPS) analyses important economic, political, and social areas that affect today’s society. The organization cultivates the Czech political and public sphere through professional and open discussion, during which offers recipes for essential solutions in the form of cooperation with experts and politicians. The Institute hosts various debates, seminars, round table discussions, business breakfast events, and regularly issues policy papers on a wide range of issues. We believe that open discussion with experts and the recognition of the causes of problems is a necessary presumption for any successful solution to the political and social problems facing society today. Notably, in October 2014 IPS became a member of the ELF (European Liberal Forum). The ELF consists of 46 think-tanks throughout Europe. 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of
the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
Close Menu
English Skip to content